Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2004年第4期

3.

[Abstract]    [Download]

5.Sex pheromones for mirid bugs.

WU Wei-jian1,GAO Ze-Zheng1,2,LIANG Guang-Wen1

[Abstract]    [Download]

6.Advance in the studies of migration of aphids.

LIU Xiang-Dong,ZHAI Bao-Ping,ZHANG Xiao-Xi

[Abstract]    [Download]

7.

[Abstract]    [Download]

10.Geostatistical analysis on spatial patterns of Plutella xylostella larvae.

GAO Shu-Jing,PANG Bao-Ping,SHI Li,YI Wei-Dong

[Abstract]    [Download]

12.Vertical distribution and statistical methods of the population of Bemisia tabaci on the cotton.

YANG Yi-Zhong,WU Juan,YU Yue-Shu,LU Yan-Hui,YUAN Ya-Mei,WAN Nian-Feng

[Abstract]    [Download]

13.Species and dynamics of aphelinid parasitoids of Bemisia tabaci in Guangdong.

QIO Bao-Li,REN Shun-Xiang,LIN Li,WANG Xing-Min

[Abstract]    [Download]

14.

[Abstract]    [Download]

15.Life history of the laboratory population of the palm leaf beetleBrontispa longissima.

ZHOU Rong1,2,ZENG Ling2,LIANG Guang-Wen2,LU Yong-Yue2,CUI Zhi-Xin1

[Abstract]    [Download]

18.Effect of trace supplementary food for neonate Antheraea pernyi on its resistance to adverse conditions.

SHI Sheng-Lin1,2,3,WANG Xue-Ying2,ZHOU Shi-Bao2,ZHANG Tao2,LI Qun2,FENG Shu1

[Abstract]    [Download]

20.Survey of entomophthoralean fungi in Shandong.

LI Wei1,WANG Xiu-Fang2,LI Zhao-Hui3,XU Wei-An3,SHENG Cheng-Fa1

[Abstract]    [Download]

23.Estimate of Hylobitelus xiaoi larval instars.

WEN Xiao-Sui,SHI Ming-Qing,KUANG Yuan-Yu

[Abstract]    [Download]

24.Oleoresin production in three pine species attacked by Hylobitelus xiaoi.

LUO Yong-Song1,HUANG Lie-Yan2,SUN Jiang-Hua3

[Abstract]    [Download]

25.The occurrence of Hylobitelus xiaoi and its relationship with vegetation cover.

LUO Yong-Song1,XIAO Huo-Sheng2,SUN Jiang-Hua3

[Abstract]    [Download]

26.

[Abstract]    [Download]

28.The usage of RAPDDIST V1.0 for RAPD data analysis.

ZHANG Min-Zhao1,MIAO Dong-Ling2

[Abstract]    [Download]

29.CLIMEX:professional biological software for predicting potential distribution of species.

SONG Hong-Min1,2,ZHANG Qing-Fen1,HAN Xue-Mei1,XU Yan1,3,XU Ru-Mei1

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology