Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1. Progress in research on the function of insect hemocyanin
DU Qian-Li HUANG Xian-Liang CHEN Bing
[Abstract]    [Download]
2.Progress in research on the use of RNAi delivery systems in pest control
XIAO Bei XING Shi-Si DENG Dan PENG Wei ZHAI Zong-Zhao
[Abstract]    [Download]
3.Review of research on the olfactory genes of rice planthoppers
YANG Gui-Qin WANG Qin ZHANG Qiu-Liang LIU Kun RANG Hui-Nu MA Yun-Feng DONG Shuang-Lin HE Pen
[Abstract]    [Download]
5.Progress in research on semiochemicals in insect frass
WEI Cheng-Mei ZHANG Xiu-Ge TANG Jia-Cai DONG Wen-Xia
[Abstract]    [Download]
6.Advances in research on sensilla structure and function in parasitic wasps
ZHU Xiu LIU Sai XU Chang-Qing GUO Kun XU Rong QIAO Hai-Li CHEN Jun
[Abstract]    [Download]
7.Transcriptome sequencing and identification of the Zele chlorophthalmus olfactory related protein gene
WANG Yu-Tong XU Lin-Bo DUAN Li-Qing YU Liang-Bin CUI Jin CAO Yuan-Yuan ZHAO Yi-An
[Abstract]    [Download]
9.Visual and olfactory responses of foraging Papilio memnon
LIU Jie LI Ming-Tao CHEN Shun-An SHI Lei CHEN Xiao-Ming
[Abstract]    [Download]
10.Sexual differences in the response of the parasitoid wasp Anagrus nilaparvatae to rice volatiles
HUANG Ting-Fa MA Ying TANG Bing-Jie WANG Bing-Yang ZENG Rou-Xian ZHOU Qiang ZHANG Gu-Ren
[Abstract]    [Download]
14.Electroantennographical response of Bactrocera minax to pheromones
LI Ke LI Fan CHEN Nan XIA Yu-Lu FAN Yong-Liang LIU Tong-Xian
[Abstract]    [Download]
16.Spatiotemporal expression and functional analysis of the Ostrinia furnacalis stuxnet gene
WU Xiao-Yu YANG Xing-Zhuo LIANG Jia ZHAO Xian-Guo ZHAO Zhang-Wu DU Juan
[Abstract]    [Download]
19.Influence of environmental temperature and adult body size on the mortality and fecundity of Dastarcus helophoroides
QIU Lan-Fen ZHONG Li SHAO Jin-Li CHE Shao-Chen LI Guang WANG Jian-Hong WEI Jian-Rong
[Abstract]    [Download]
20.Diapause termination and post-diapause of overwintering Clanis bilineata tsingtauica larvae
GUO Ming-Ming LI Xiao-Feng DENG Pan LI Da-Wei LI Jun-Ling FAN Ji-Wei CHEN Feng
[Abstract]    [Download]
22.Occurrence of Monolepta hieroglyphica adults in cornfields in Qiqihar
ZHAO Xiu-Mei ZHENG Xu GUO Jing-Fei LIU Ying LUO Bao-Jun WANG Lian-Xia WANG Li-Da LIU Yang L
[Abstract]    [Download]
23.The effectiveness of nitenpyram casing baits for controlling the termite Odontotermes formosanus
HANG Xing LIN Hong GAO Yong-Yong CHEN Xiang-Tuan XIONG Qiang CHEN Wen-Qing LEI Chao-Liang HU
[Abstract]    [Download]
25.Technology for breeding Protaetia brevitarsis Lewis indoors and outdoors
XU Tao ZHANG Guang-Jie YANG Liu QIANG Song MA De-Ying LIU Yu-Sheng
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2021 Chinese Journal of Aplied Entomology