Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1.Advances in the management of insect pests of cotton in China since the 21st century
LU Yan-Hui LIANG Ge-Mei ZHANG Yong-Jun YANG Xian-Ming
[Abstract]    [Download]
2.Review of research on parasitoids and their use in biological control in China
SHI Min TANG Pu WANG Zhi-Zhi HUANG Jian-Hua CHEN Xue-Xin
[Abstract]    [Download]
3.Progress in research on diamondback moth (Plutella xylostella) outbreaks and the management of resistance in this pest
LI Zhen-Yu XIAO Yong WU Qing-Jun SHEN Ai-Dong WANG Xing-Liang ZHANG Jin-Ming FENG Xia
[Abstract]    [Download]
5.Effects of aphid saliva on plant cell wall structure and defensive mechanisms
TONG Jia-Hui GUO Hui-Juan ZHAO Zi-Hua SUN Yu-Cheng
[Abstract]    [Download]
6.Semiochemicals used in chemical communication by phytophagous gall midges
ZHANG Fan CHEN Jun LU Peng-Fei LIU Sai GUO Kun XU Rong QIAO Hai-Li XU Chang-Qing
[Abstract]    [Download]
7.Insect gut microbiota research: Progress and applications
ZHOU Fan PANG Zhi-Chang YU Xiao-Qiang WANG Xiao-Yun
[Abstract]    [Download]
11.Gene cloning and expression analysis of the Nilaparvata lugens (Hemiptera:Delphacidae) BphMIF1 gene
YE Sui FENG Pei ZHONG Xiao MA Qi-Qi ZENG Man QI Jing-Wen WANG Xiang-Ping YANG Ya-Zhen ZHANG
[Abstract]    [Download]
15.Effects of semilethal and sublethal doses of imidacloprid on Aphis glycines (Hemiptera: Aphididae)
ZHANG Ao-Nan HAN Lan-Lan ZHAO Kui-Jun ZHANG Wen-Lin XIAO Jian-Fei CHEN Juan GAO Li-Tong
[Abstract]    [Download]
18.Effects of high temperature stress on the biology and predatory behavior of Menochilus sexmaculates
JIN Hai-Feng FU Bu-Li QIU Hai-Yan YANG Shi-You ZHOU Shi-Hao MA Xiao-Tong LI Shan-Guang ZHANG
[Abstract]    [Download]
19.Population dynamics and community characteristics of the natural enemies of wheat pests in coastal Jiangsu
SUN Xing-Xing WANG Kai SUN Xin LI Hong-Yang GAO Bo WANG Fan JIANG Ying-Jie GU Hui-Ling ZHA
[Abstract]    [Download]
20.Arthropod community characteristics and stability in maize fields adjacent to different crop types
ZHANG Jin-Long CHEN Qiang CHUAN Die LI Qiang ZHANG Xiao-Ming CHEN Guo-Hua
[Abstract]    [Download]
21.Diversity of Tachinidae in Mt. Huangyi Forest Park, Liaoning, China
ZHAO Yin GUAN Huan-Huan HAO Bo HE Qiao-Qiao ZHANG Chun-Tian
[Abstract]    [Download]
22.Phylogeny and origin of the oriental tobacco budworm Helicoverpa assulta (Lepidoptera: Noctuidae)
SONG Nan LI Wei-Zheng DONG Jun-Feng DING Shi-Bo TANG Qing-Bo MA Ji-Sheng
[Abstract]    [Download]
23.Review of the methodology used in the functional analysis of insect-microbial symbioses
WANG Zheng-Yan MIAO Shi-Yuan HE Meng-Ting WANG Wen-Fang LU Yu-Jie
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2020 Chinese Journal of Aplied Entomology