Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
2.Advances in research on insecticide resistance in the Tephritidae
AO Guo-Fu1, 2** LIN Jia1 LIU Xu-Xiang1 JI Qing-E1***
[Abstract]    [Download]
3.Analysis of genetic variation among geographic populations of Calliptamus italicus in Xinjiang based on mitochondrial Cytb gene sequences
XU Ye1** MAI Ji-Wei2 LI Rui-Xue1 XU Li-Feng1 YU Bing-Jie1 YUAN Liang1 ROMAN Jashenko3 JI Ron
[Abstract]    [Download]
4.Best conditions for rearing Etiella zinckenella (Treitschke)
CHI Jia-Jia1** ZHU Wen-Jun1 LIU Jin2 CHEN Peng1 LIU Jun-Zhan3 LIU Yong-Jie1***
[Abstract]    [Download]
5.The natural enemies of the fall armyworm Spodoptera frugiperda and their application in biological control programs
TANG Pu WANG Zhi-Zhi WU Qiong LIU Yin-Quan SHI Min HUANG Jian-Hua CHEN Xue-Xin**
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2019 Chinese Journal of Aplied Entomology