Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
3.Advances in the integrated pest management of apple crops in China
FAN Ren-Jun LIU Zhong-Fang GAO Yue YANG Jing ZHANG Peng-Jiu FAN Jian-Bin SHI Gao-Chuan
[Abstract]    [Download]
4.Research on the management of rice insect pests in China since the 21 century: Advances and future prospects
XU Hong-Xing YANG Ya-Jun ZHENG Xu-Song TIAN Jun-Ce LU Yan-Hui CHENG Jia-An Lü Zhong-Xian
[Abstract]    [Download]
6.Advances in research on invasive pest insects in China
GUO Jian-Yang XIAN Xiao-Qing ZHANG Gui-Feng LIU Wan-Xue WAN Fang-Hao
[Abstract]    [Download]
7.Advances in, and future prospects for, urban entomology in China
WEI Dan-Dan MIAO Ze-Qing TU Yan-Qing HE Wang WANG Lei DOU Wei WANG Jin-Jun
[Abstract]    [Download]
10.Three-decades of electrical penetration graph technique innovation in China
LI Jing-Jing PAN Jian-Bin WU Li-Li LU Shao-Hua YAN Feng-Ming
[Abstract]    [Download]
11.Analysis of the pollinating services provided by Osmia cornifrous (Rodoszkouski) and Apis mellifera ligustica Spin in apple and cherry orchards
XIAO Yun-Li TANG Wen-Ying LIU Cun-Hui YU Kai GONG Yi YANG Qin-Min ZHANG Yu-Guo QU Cheng-Huai
[Abstract]    [Download]
12.Population dynamics of Lithocolletis ringoniella, its parasitoids,and the control of this pest in extensively managed orchards
DU Ling-Jun HANG Cui-Cui ZHANG Yi-Yi ZHOU Hao GU Song-Dong TAN Xiu-Mei WAN Fang-Hao ZHOU Hong
[Abstract]    [Download]
13.Resistance of Eriosoma lanigerum to three insecticides in different areas
ZHAGN Chang-Zhen GUO Lei CHEN Qi-Zhao DU Ling-Jun ZHOU Hao WAN Fang-Hao ZHOU Hong-Xu
[Abstract]    [Download]
14.Comparison of Neoseiulus californicus and Neoseiulus barkeri as biological controls for Tetranychus urticae
WANG Man LI Bo HUANG Jie MEN Xing-Yuan JI Jie LIU Yong-Jie YIN Shu-Yan
[Abstract]    [Download]
15.Selection of control chemicals for Tetranychus urticae Koch
LI Qiang MEN Xing-Yuan XU Qing-Fang YU Yi ZHANG An-Sheng SUN Ting-Lin LI Li-Li
[Abstract]    [Download]
16.The potential for using remote intelligent monitoring systems to monitor insect pests in apple orchards
XU Qing-Fang MEN Xing-Yuan WANG Sheng-Nan QU Cheng-Huai QU Zai-Liang LI Qiang ZHANG Qing-Qing
[Abstract]    [Download]
17.Analysis of the antennal transcriptome and olfaction-related genes of the greater wax moth Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)
YANG Shuang ZHAO Hui-Ting XU Kai GUO Li-Na DU Ya-Li LI Xin-Yu SU Wen-Ting FENG Yu-Jia LONG
[Abstract]    [Download]
18.The amount of dopamine, and the expression of its receptor genes, in the brains of worker honey bees engaged in different activities
ZHANG Zhao-Nan HUANG Jing-Nan FENG Wang-Jiang YU Ke-Jun LI Zhi-Guo NIE Hong-Yi SU Song-Kun
[Abstract]    [Download]
19.Characteristics of the SSR loci in the Anoplophora chinensis transcriptome
HAN Xiao-Hong WANG Yi-Fan LU Ci-Ding LIN Hao-Yu SHI Yu-Fei HE Huan ZHANG Fei-Ping LIANG Guan
[Abstract]    [Download]
20.The flight ability of adult Drosophila suzukii and Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)
LIU Sha GAO Huan-Huan ZHAI Yi-Fan CHEN Hao ZHENG Li DANG Hai-Yan LI Qiang YU Yi
[Abstract]    [Download]
22.Effect of soil moisture on the pupation and emergence of the armyworm, Mythimna separata
LI Li-Kun WANG Xiao-Hui LIU Jia-Wen WANG Yan-Hui CHEN Fa-Jun
[Abstract]    [Download]
26.Population dynamics and factors influencing the abundance, of Plutella xylostella L. in northeastern Yunnan
ZHAO Xue-Qing MA Yong-Cui YIN Yan-Qiong LI Xiang-Yong MA Yong-Qiong YANG Yi-Juan WANG Qin SH
[Abstract]    [Download]
27.Biological characteristics of Tinocallis insularis (Takahashi) (Hemiptera: Drepanosiphidae)
CHEN Lian-Gen BI Qing-Si ZHOU Ling-Qin ZHOU Ding-Rui LI Rong-Mei
[Abstract]    [Download]
28.Dynamics and temporal niches of major pest insects and their natural enemies in perennial rice fields
YANG Shao-Wu ZHANG Xiao-Ming GUO Hai-Ye DU Chun-Ze QUAN Yun-Chou FU Yang CHEN Guo-Hua
[Abstract]    [Download]
29.Climate change impacts on the global potential distribution of Dendrolimus tabulaeformis
ZOU Ya GUO Si-Wei ZHOU Yu-Ting WANG Tao ZONG Shi-Xiang GE Xue-Zhen
[Abstract]    [Download]
30.Phototaxis of Dendroctonus armandi adults to LED lights
ZHA Yu-Ping ZHANG Zi-Yi CHEN Jing-Yuan HONG Cheng-Hao CHENG Yu HUA Xiang YI Jia-Xi
[Abstract]    [Download]
31.Analysis of the ant fauna of the Wanglang Nature Reserve, and adjacent areas, in Sichuan, China
LUO Cheng-Long XU Zheng-Hui ZHANG Xin-Min QI Biao RAN Mao-Jun YUAN Ding-Yu
[Abstract]    [Download]
34.A suitable method for isolating total RNA and preserving samples from mosquitoes
HUANG Wen-Yu LU Ying YIN Can-Can MA Gao-Feng LIU Xiao SHAO Huang-Fang LI Meng-Nan SUN En-Tao
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2020 Chinese Journal of Aplied Entomology