Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2005年第4期

2.Advances in researches on insectresistant transgenic tobacco plants.

GUO Xian-Ru,JIANG Jin-Wei,LUO Mei-Hao,MA Ji-Sheng

[Abstract]    [Download]

3.Molecular characteristics of insect chitinase gene.

FAN Dong1,2,ZHAO Kui-Jun2,ZHANG Jie1

[Abstract]    [Download]

4.Distribution, functiona and reasearch progress of octopamine in insects.

PAN Can-Ping,LI Wei-Xi,ZHANG Lu-Jun,WANG Jin-Fang

[Abstract]    [Download]

6.Impacts of honeydew on the growth, fecundity and foraging behavior of natural enemies.

LU Yan-Hui,SHI Xiao-Li,ZHONG Chong-Xiang,WANG Hong,CHEN Jian,YU Yue-Shu,YANG Yi-Zhong

[Abstract]    [Download]

7.The feeding habits of the genus Altica and biological significance.

WANG Shu-Yong,CUI Jun-Zhi,LI Wen-Zhu,ZHANG Yong

[Abstract]    [Download]

10.Bionomics and control of two major pests Cephonodes hylas and Homona magnanima in Gardenia jasminonides field.

LI Guo-Yuan1,DENG Qing-Yun1,HUA Guang-An1,HU Bo1,LEI Chao-Liang2

[Abstract]    [Download]

12.The niche of key pests in Chinese kale fields.

LI Zhi-Sheng1,2,HUANG Yong-Qiao2,YOU Min-Sheng1

[Abstract]    [Download]

13.Spatial distribution of Drosicha corpulenta under ground.

WANG Peng,WU Jin-Cai,DONG Bo,QIU Zhen-gHua,HU Zhong-Wei

[Abstract]    [Download]

14.Influence of soil moisture on the surviral of oriental fruit fly Bactrocera (Bactrocera) dorsalis pupa.

LIN JinTian1,2,,LIANG Guang-Wen1,ZENG Ling1,LU Yong-Yue1,BIN Shu-Ying2

[Abstract]    [Download]

16.Population dynamics and damage of Lygus lucorum in Bt cotton fields under two control measures.

GUO JianYing1,2,ZHOU Hong-Xu2,3,WAN Fang-Hao2,LIU Xiao-Jing4,HAN Zhao-Jun1

[Abstract]    [Download]

17.

[Abstract]    [Download]

18.Starvation endurance ability of Actinote anteas and Actinote thaliapyrrhalarvae.

LI ZhiGang1,2,HAN Shi-Chou1,GUO Ming-Fang1,LI Li-Ying1,PENG Tong-Xu1,LIU Wen-Hui1,LUO Li-Fen1

[Abstract]    [Download]

20.Effect of carrot and royal jelly on fecundity of Temibrio molitor.

WANG Li-Xin1,2,DU Juan1,ZHANG ShuJie3,GAO Dao-Jin2,SUN Wen-Jie2

[Abstract]    [Download]

22.The effect of the rare earth La2 O3 on growth and reproduction of Tenebrio molitor

ZHAO Wan-Yong1,2,YANG Zhao-Fen1,QIANG Cheng-Kui1,LI Feng-Yu1

[Abstract]    [Download]

23.Mixed preparation of Bacillus thuringiensis and triazophos in control of Chilo suppressalis.

HAN Xin-Cai1,HUANG Zhi-Nong2,CAI Fu-Min2,XU Shang-Wu2,XIAO Guo-Rong2,ZHANG Ning2

[Abstract]    [Download]

26.Colorimetric assay of neuropathy target esterase activity in insect.

WU Yi-Jun1,CHANG Ping-An1,2,LI Wei1,QIN Qi-Lian1,CHEN Rui1,2,LIU Cheng-Yun1,2,LENG XinFu1

[Abstract]    [Download]

29.

[Abstract]    [Download]

30.

[Abstract]    [Download]

31.

[Abstract]    [Download]

32.

[Abstract]    [Download]

33.

[Abstract]    [Download]

34.

[Abstract]    [Download]

35.

[Abstract]    [Download]

36.Why there are so few insect species in the sea?

ZHANG Xiao-Bin,CHEN Xue-Xin,CHENG Jia-An

[Abstract]    [Download]

37.On the etymology of common dragonfly names in Chinese.

LI Peng1,YU Xin2,ZHOU Chang-Fa1

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology