Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2016年53卷第3期

4.The relationship between odorant binding proteins and host locatingbehavior in Sogatella furcifera (Hemiptera: Delphacidae)

JIANG Yan-Dong** LIANG Qing-Mei BAI Yue-Liang ZHOU Wen-Wu LIU Su WANG Guang-Hua*** ZHU Zeng-Ro

[Abstract]    [Download]

8.Variation in tea-plant volatiles induced by exogenous application ofdifferent concentrations of methyl jasmonate

SUN Xiao-Ling1, 2** DONG Wen-Xia3 CAI Xiao-Ming1, 2GUI Lian-You4 CHEN Zong-Mao1, 2**

[Abstract]    [Download]

9.Behavioral responses of Empoasca vitis G?the tovolatiles from tea shoots

WANG Meng-Xin LI Hui-Xian WU Wen-Zhu SUN Hai-Chao SHI Song-Ping DING Yuan CAO Chun-Hui HAN Bao-Yu

[Abstract]    [Download]

11.Repellent and appetite-suppressive effect of nicotine on Empoascavitis and Ectropis obliqua

LI Xi-Wang1, 2** ZHANG Jin1, 2 XIN Zhao-Jun1, 2 Lü Run-Qiang3 JIN Li-Meng3 YE Xiao-Jiang3 SUN

[Abstract]    [Download]

12.Ecological effects of three semiochemicals on Empoasca vitis G?the and its main natural enemies

FU Xue-Lian1, 2** LI Pin-Wu1*** SHENG Zhong-Lei2 LIN Qiang2***YANG Hai-Bin2 YANG Juan2 XU Ya-Li

[Abstract]    [Download]

13.The effects of intercropping different green manure plants on the structure and diversity of arthropod communities in tea plantations

LI Hui-Ling1** GUO Jian-Xiong2 ZHANG Hui1 WANG Ding-Feng1WANG Qing-Sen1 ZENG Ming-Sen1 LIN Nai-

[Abstract]    [Download]

14.Effects of elevated CO2 concentration on enzyme activity of oriental armyworm, Mythimna separata (Walker)(Lepidoptera: Noctuidae) larvae

CHEN Xiao-Yan1** LI Yong-Chuan2 HAO Ruo-Shi3 KE Rui1 LI Ya-Hong2YANG Xue-Cun1 GUI Fu-Rong1, 3**

[Abstract]    [Download]

16.Effects of low temperature on unfertilized honeybee (Apis mellifera ligustica) eggs

CHEN Lin** XU Xin-Jian WANG Qing ZHU Xiang-Jie HAO Zhen-BangZHOU Shu-Jing ZHOU Bing-Feng*

[Abstract]    [Download]

18.Construction of cDNA libraries and ESTs sequencing of Apis cerana cerana workers

ZHANG Wei-Xing** CHI Xue-Peng QIN Ming WANG ShuaiLIU Chun-Lei WANG Hong-Fang XU Bao-Hua***

[Abstract]    [Download]

19.Preliminary study of the flight capacity of the cabbage moth,Mamestra brassicae Linnaeus

WU Xiao1, 2** FU Xiao-Wei2 ZHAO Xin-Cheng1 WU Kong-Ming2***

[Abstract]    [Download]

22.Color preferences of adult Tirumala limniace

LIAO Huai-Jian** LIU Wei-Fen DU Ting WANG Qing SHI Lei***

[Abstract]    [Download]

23.EAG and behavioral responses of Chlorophorus diadema to sixvolatiles from Caragana kroshinskii

CHEN Yan-Ping** LIU Qiang*** LI Min WANG Xing-Ji ZHANG Ling-LingCAO Li-Juan QIE Bo-Rui

[Abstract]    [Download]

24.Phototaxis of adult Cryptolestes ferrugineus (Stephens)

WANG Zheng-Yan** MIAO Shi-Yuan LU Yu-Jie

[Abstract]    [Download]

27.The new method for captive rearing of a rare butterfly, Idea leuconoe (Eriehson)

LIAO Huai-Jian** DU Ting LIU Wei-Fen WANG Qing SHI Lei***

[Abstract]    [Download]

28.Development of fly lures from food flavor chemicals

WANG Zheng-Yan1** ZHAO Ya-Ru1 LU Yu-Jie1*** LIU Xian-Xiong2

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology