Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2023年60卷第1期

2.Progress in the sustainable control of Hyphantria cunea

TAO Meng-Meng, MA Qing-Hui, MENG Zhao-Jun, YAN Shan-Chun

[Abstract]    [Download]

4.Determination of the flight ability of Hyphantria cunea (Drury)

LI YA-Hui, LI Qiang, CAO Li -Jun, SONG Fang, PAN Zhong -Yu, CHEN Min

[Abstract]    [Download]

5.Preferences of Hyphantria cunea for the leaves of eight widely planted main tree species in Heilongjiang, China

Lü Jin-Yan, TAO Meng-Meng, ZHANG Chun-Wen, YE Yi, WU Cheng-Dan, MENG Zhao-Jun, YAN Shan-Chun

[Abstract]    [Download]

6.The synergistic effect of HycuNPV on four common chemical insecticides

XIE Dan-Jie, LIU Yun-Peng, WANG Hai-Peng, LIU Cheng-Lin, ZHAO Tong-Hai, QU Liang-Jian

[Abstract]    [Download]

7.Factors influencing the proliferation and preservation of the Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus

HU Tian-Yi, SUN Li-Xin, GUO Tong-Bin, WANG Xin, ZHOU Xiao-Yu, ZHAO Zheng-Ping, GENG Yi-Shu, HAO De-J

[Abstract]    [Download]

9.Predicted future range of the fall webworm in China based on different climate scenarios

LIU Feng, GONG Chao-Qun, LI Shuo, CHEN Yi-Fan, ZHOU Hong-Wei

[Abstract]    [Download]

10.Impact of ace-miR-3759-y overexpression and knockdown on target gene expression and body weight of Apis cerana cerana larvae

WU Ying, YE Ya-Ping, QIAN Jia-Jun, ZHANG Jia-Xin, GU Xiao-Yu, NIU Qing-Sheng, CHEN Da-Fu, GUO Rui

[Abstract]    [Download]

11.Differential expression of honeybee midgut proteins after infection by the microsporidian Nosema ceranae

WANG Jing-Lin, CHEN Sheng, AO Tang-Yan, ZHANG Su-Zhen, MA Zhen-Gang, ZHOU Ze-Yang

[Abstract]    [Download]

14.The toxicity of copper ions to Drosophila and their effect on the selection of oviposition sites

GUO Min, LIU Yu-Hong, ZHAO Lu, GAO Lu, ZHOU Jing-Jing, LIU Wei

[Abstract]    [Download]

15.The courtship behavior of Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae)

XIONG Yan, SHI Mi, ZHANG Jing-Ping, ZHANG Feng, LI Ping, XIAO Chun

[Abstract]    [Download]

16.Effect of post-diapause photoperiod on the biological characteristics of Clanis bilineata tsingtauica Mell

GUO Ming-Ming, LI Xiao-Feng, ZHAO Xue-Jun, LU Ming-Xing, FAN Ji-Wei

[Abstract]    [Download]

18.The suitability of eggs of Cadre cautella and Ephestia kuehniella as alternative prey for mass-reared Orius nagaii

ZHANG Chang-Rong, BAN Fei-Xue, LIU Shao-Lan, MAO Ting-Ting, ZHANG Xing-Yuan, CAO Yu

[Abstract]    [Download]

19.Effects of nitrogen on food utilization by, and nutritional content of, the Asian corn borer

DING Xin-Hua, YUAN Jie, FU Kai-Yun, YUAN Zi-Han, WANG Xiao-Wu, JIA Zun-Zun1 Aerziguli·ROUZI, Tursun

[Abstract]    [Download]

21.Simultaneous color contrast in the visual perception of alate Myzus persicae

LI Wei-Zheng, XING Huai-Sen, FU Guo-Xu, ZHAO Long-Jie, HU Li-Tao, QIU Rui, LI Shu-Jun, YUAN Guo-Hui

[Abstract]    [Download]

23.Interactions between different sex pheromones used to trap different tobacco moth species

ZHANG Song-Tao, HUANG Lang-Ping, HU Li-Tao, Peng Jun, SU Meng-Di, LI Hang, MA Xiao, LI Wei-Zheng

[Abstract]    [Download]

25.Sensitivity of field populations of Spodoptera frugiperda to six insecticides in Fujian province

ZHAO Jin-Feng, LU Xue-Song, HUANG Pei-Zhi, DING Xue-Ling, YAO Feng-Luan, WANG Zhu-Hong, WENG Qi-Yong

[Abstract]    [Download]

26.Using doppler weather radar to monitor the first generation of migrating Mythimna separata (Walker) in Beijing in 2013

LIU Fan, ZHANG Zhi, LIN Pei-Jiong, LI Xiang-Rui, JIAO Re-Guang, HU Gao, ZHANG Yun-Hui

[Abstract]    [Download]

27.Effect of drought stress on the population dynamics of Bradysia cellarum

WANG Bao-Shan, SUN Li-Juan, WANG Ying-Lei, ZHENG Chang-Ying

[Abstract]    [Download]

28.Population dynamics and community succession of cockroach species in the Wuhan area

LIU Jing, ZHOU Zhong-Jin, CHEN Xiao-Min, WU Tai-Ping, LIU Xiao-Quan, LIN Yuan, TIAN Jun-Hua

[Abstract]    [Download]

31.Risk of Monochamus saltuarius spreading in China

ZOU Ya, GE Xue-Zhen, ZHOU Yu-Ting, GUO Si-Wei, WANG Tao, ZONG Shi-Xiang

[Abstract]    [Download]

32.Morphological criteria for sexing adult Trigonorhinus sp.

LEI Jing-Wen, ZHAO Sheng-Guo, LI Bao-Long, ZHAO Peng-Wu, ZHANG Li-Yan, LIU Xue-Ying, HU Ya-Ru, ZHANG

[Abstract]    [Download]

33.Establishment of real-time PCR methods to identify Anopheles sinensis and Anopheles lesteri

SHU Huang-Fang, WANG Ke-Yi, WU De, LIN Rong-Xing, LU Wen-Cheng, RUAN Cai-Wen, DENG Zhuo-Hui, ZHANG M

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology