Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2016年53卷第2期

2.Progress in research on managing regional pesticide resistance in thediamondback moth in China

LI Zhen-Yu1** CHEN Huan-Yu1 BAO Hua-Li1 HU Zhen-Di1 YIN Fei1 LIN Qing-Sheng1 ZHOU Xiao-Mao1 WU Qing-Jun2 CHEN Ai-Dong3 WU Yi-Dong4 HOU You-Ming5 HE Yu-Rong6 LI Jian-Hong7 XIE Sheng-Hua8 Z

[Abstract]    [Download]

4.Timing of oviposition and mating in chlorantraniliprole-resistantPlutella xylostella (L.)

WANG Hai-Hui1, 2** ZHANG Jin-Ming2*** TU Qin2 LIU Gui-Ying2 Lü Yao-Bin1, 2***

[Abstract]    [Download]

5.Changing trends of resistance to chlorantraniliprole and spinetoramin a wild population of Plutella xylostella in Hainan Province

LIANG Yan-Po** XIE Sheng-Hua*** FU Shang-Jiao QIN Shuang CHEN Hai-Yan YAN Chun-Yu LIN Zhu-Feng

[Abstract]    [Download]

6.Insecticide resistance in diamondback moth populations in Beijing and Hebei

GAO Xue2** YANG Jia-Qiang1 XU Bao-Yun1 YANG Feng-Shan2*** WU Qing-Jun1***

[Abstract]    [Download]

8.Changes in resistance rates to chlorfluazuron in the diamondback moth, Plutella xylostella, in different fields

HU Zhen-Di** FENG Xia BAO Hua-Li LI Zhen-Yu LIN Qin-Sheng ZHOU Xiao-Mao YIN Fei CHEN Huan-Y

[Abstract]    [Download]

9.Population dynamics of the diamondback mothin Tonghai, Yunnan

ZHAO Xue-Qing1** YIN Yan-Qiong1 CHEN Ai-Dong1*** MU Wei-Dong2 LI Xiang-Yong1 HUANG Chun-Fen2 A

[Abstract]    [Download]

11.The role of detoxifying enzymes in the resistanceof Plutella xylostella to spinetoram

YIN Fei** CHEN Huan-Yu FENG Xia HU Zhen-Di LIN Qing-Sheng LI Zhen-Yu BAO Hua-Li***

[Abstract]    [Download]

13.An orthogonal analysis of factors affecting the reproduction of Plutella xylostella (L.)

LI Xiang-Yong** YIN Yan-Qiong ZHAO Xue-Qing CHEN Ai-Dong***

[Abstract]    [Download]

14.Blueberry anthocyanins effectively relieve the stress of population crowding in Drosophila melanogaster

ZHANG Zi -Yan1, 2** TANG Chao1, 2 HUANG Xiao-Mei1, 2 YANG Chuan-Jun1 CAI Peng1**

[Abstract]    [Download]

17.The function of city landscape architecture in the conservation ofnative pollinator Apis cerana cerana F.

ZHANG Ya-Nan1** WEN Qing-Li1 GAO Hong-Mei1 ZHANG Yan-Bin1 ZHANG Jing1 ZHANG Ya-Wei1 YANG Feng1

[Abstract]    [Download]

19.The effects of different kinds of honeybee hives on honey production in Apis cerana cerana Fabricius

QI Wen-Zhong1** MEI Xuan2*** SHI Peng-Zhen1 SHEN Ru-Ming1 ZHAO Ya-Zhou3

[Abstract]    [Download]

21.Determination of larval instar number and duration of theGrapholitha molesta (Lepidoptera: Tortricidae)

WANG Fang1, 2** YU Qin1, 2, 3 GUO Gui-Ming1, 3 HAO Chi2*** FAN Ren-Jun1, 3***

[Abstract]    [Download]

22.Development of resistance to spinosyns in populations of westernflower thrips in Beijing and Yunnan

WAN Yan-Ran1** HE Bing-Qing2 YUAN Guang-Di2 WEI Guo-Shu1*** WU Qing-Jun2***

[Abstract]    [Download]

23.Monitoring insecticide resistance in field populations ofThrips hawaiiensis (Morgan) in Hainan

FU Bu-Li1, 2** LIU Jun-Feng1 QIU Hai-Yan1 TANG Liang-De1LIN Jun4 ZENG Dong-Qiang2 XIE Yi-Xian1

[Abstract]    [Download]

25.New found of overwintering gall mites carried byadult Poratrioza sinica

WU Peng-Xiang1, 2 XU Jing1 ZHANG Rong3 HE Jia3 ZHANG Run-Zhi1**

[Abstract]    [Download]

27.New technique for mass rearing Bradysia odoriphaga

CHEN Hao1** FENG Lian-Jie2 ZHOU Xian-Hong1 CAO Xue1GAO Huan-Huan1 ZHAI Yi-Fan1 YU Yi1***

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology