Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2022年59卷第4期

6.Parasitism of Eretmocerus gunturiensis on Aleurocanthus spiuiferus

WANG Feng-Di; LIU Meng-Yuan;SONG Da-Peng;JIA Zhi-Fei;DING Shi-Bo;XU Yong-Yu;CHEN Zhen-Zhen

[Abstract]    [Download]

8.Effects of yellow LED light of different intensity on the development and reproduction of Ectropis grisescens Warren

QIAO Li;ZHANG Miao-Miao; GONG Zhong-Jun;GENG Shu-Bao; HONG Feng;YIN Jian;WU Yu-Qing

[Abstract]    [Download]

9.The lower threshold temperature and thermal constant of Scopula subpunctaria

GENG Shu-Bao;HOU He-Li;JIANG Meng-Na;QIAO Li;YIN Jian;ZHANG Fang-Mei

[Abstract]    [Download]

10.Spatial relationships between Frankliniella intonsa and its natural enemies in four tea gardens

WU Xiao-Meng;XU Yue;ZHANG Lin;SUN Jia-Zhao;ZHOU Xia-Zhi;ZOU Yun-Ding;BI Shou-Dong

[Abstract]    [Download]

11.Diversity of the gut bacteria biome of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) larvae based on single-molecule real-time sequencing(SMRT Cell)

WANG Wen-Qian;CHANG Lü-Shu;DU Guang-Zu;XIAO Guan-Li;YANG Jin-Bo;YANG Hang;YI Xiao-Guang;ZHANG Ting-F

[Abstract]    [Download]

13.Molecular cloning and expression of the chemosensory Plutella xylostella protein gene, PxylCSP5

LI Fang-Yuan;FU Shu-Hui;ZHANG Bo-Chen;LV Zhi-Shen;WANG Hai-Qi;YAN Xi-Zhong;HAO Chi

[Abstract]    [Download]

15.Effects of aphid damage to cotton plants on the nutritional metabolism of Aphis gossypii

WANG Xiao-Li;WU Na;ZHANG Yu-Dong;HAN Rui;ZHANG Quan-Cheng;WANG Jun-Gang

[Abstract]    [Download]

17.Effects of temperature on the bio-activity of cyananthramide to Aphis gossypii Glover and Sitobion avenae Fabricius

DOU Ya-Nan; AN Jing-Jie;GUO Jiang-Long;YUAN Wen-Long;WEI Hong-Liang;DANG Zhi-Hong;GAO Zhan-Lin;LI Ya

[Abstract]    [Download]

21.The mating behavior of Protaetia brevitarsis (Lewis) (Coleoptera, Scarabaeidae)

CUI Zhi-Hao;CHEN Li;XIE Guang-Lin;WANG Wen-Kai

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology