Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2018年55卷第4期

1.The two microsporidian species infecting honeybees: Nosema apis and Nosema ceranae

XU Ying-Ying; WANG Shuai;ZHANG Ying-Ying;LU Yuan-Yuan;HU Fu-Liang;ZHENG Huo-Qing

[Abstract]    [Download]

2.Advances in the eco-friendly management of Diaphorina citri

SANG Wen; LIU Yan-Mei; QIU Bao-Li1, 3

[Abstract]    [Download]

4.Transcriptomic analyses of Diaphorina citri Kuwayama in response to the infection by Candidatus Liberibacter asiaticus

ZENG Li-Xia; TIAN Ming-Yi; WU Feng-Nian; WANG Yan-Jing; DENG Xiao-Ling; CEN Yi-Jing

[Abstract]    [Download]

5.Cloning and expression of a Tachykinin-related peptide in Diaphorina citri

BIN Shu-Ying; KANG Cong; MO Si-Wei; SHU Ben-Shui; WU Zhong-Zhen; LIN Jin-Tian

[Abstract]    [Download]

6.Localization and infection dynamics of HLB bacteria in the Asian citrus psyllid Diaphorina citri

REN Su-Li;GUO Chang-Fei;OU Da;SANG Wen;JI Qian-Hua;Qiu Bao-Li

[Abstract]    [Download]

7.Effects of different host plants on the development and reproduction of the Asian citrus psyllid Diaphorina citri

REN Su-Li; OU Da; ZHANG Li-He; SANG Wen; JI Qian-Hua; QIU Bao-Li

[Abstract]    [Download]

11.Pathogenicity of Paecilomyces variotii and Beauveria bassiana to Diaphorina citri

SONG Xiao-Bing; PENG Ai-Tian; LING Jin-Feng;CUI Yi-Ping; CHENG Bao-Ping;ZHANG Lian-H

[Abstract]    [Download]

12.Transcriptome analysis of immune responses of Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera:Psyllidae) infected with Beauveria bassiana

SONG Xiao-Bing;PENG Ai-Tian; CUI Yi-Ping;LING Jin-Feng;CHENG Bao-Ping;ZHANG Lian-H

[Abstract]    [Download]

13.Comparison of the effectiveness of applying different pesticides to foliar spraying and soil-drench to control Diaphorina citri Kuwayama

CHENG Xiao-Qin; ZHAO Zheng;XIA Chang-Xiu;YAN Xiang;ZHANG Ri-Hua; ZHANG Hong-Yu

[Abstract]    [Download]

14.Using a wind tunnel test to evaluate the effect of spray adjuvant on droplet drift during aerial low volume insecticide spraying

GAO Sai-Chao;ZHOU Xiao-Xin;QIN Wei-Cai;HAN Peng;YAN Xiao-Jing;XUE Xin-Yu; YUAN Hui-Zhu

[Abstract]    [Download]

16.Population genetic structure and genetic diversity of Adelphocoris nigritylus based on mtDNA COⅠ gene sequence variation

ZHANG Li-Juan; LUO Jun-Yu;ZHANG Shuai;MA Yan;WANG Chun-Yi;Lü Li-Min;ZHU Xiang-Zhen;CUI Jin-Jie

[Abstract]    [Download]

17.Effects of cold acclimation on the biochemical content and survival of Steinernema litorale

ZHANG Xu-Xia;HAN Lan-Lan;ZHAO Kui-Jun;LI Dong-Po;GAO Yun-Lei;DENG Shi-Qun;LIU Fan

[Abstract]    [Download]

19.Change in the corpus allatum of silkworm, Bombyx mori, larvae

LI Ya-Teng;ZHANG Liang; LI Tian;WANG Xiao-Kang;ZHAO Wei;CHEN Ping

[Abstract]    [Download]

20.Functional response of Stratiolaelaps scimitus to Bradysia odoriphaga

ZHOU Chun-Ying; ZHANG Qian;LI Yuan-Yuan;YAN Yi; XIE Li-Xia

[Abstract]    [Download]

22.Spatial relationships among natural enemies and four insect pests over two consecutive years

ZHANG Shu-Ping;YU Yan; LI Shang;WANG Zhen-Xing;WANG Jian-Pan;ZHOU Xia-Zhi

[Abstract]    [Download]

23.The three models for forecasting the peak larval period of Dendrolimus punctatus

YU Yan;WANG Zhen-Xing;LI Shang;ZHOU Xia-Zhi;BI Shou-Dong;FANG Guo-Fei;ZHANG Guo-Qing

[Abstract]    [Download]

24.PCR-based identification of fruit-flies using specific SSR sequences

DING Si-Min;WANG Shu-Ping;HE Kang;LI Fei;JIANG Ming-Xing

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology