Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2021年58卷第4期

1. Progress in research on the function of insect hemocyanin

DU Qian-Li HUANG Xian-Liang CHEN Bing

[Abstract]    [Download]

2.Progress in research on the use of RNAi delivery systems in pest control

XIAO Bei XING Shi-Si DENG Dan PENG Wei ZHAI Zong-Zhao

[Abstract]    [Download]

3.Review of research on the olfactory genes of rice planthoppers

YANG Gui-Qin WANG Qin ZHANG Qiu-Liang LIU Kun RANG Hui-Nu MA Yun-Feng DONG Shuang-Lin HE Pen

[Abstract]    [Download]

5.Progress in research on semiochemicals in insect frass

WEI Cheng-Mei ZHANG Xiu-Ge TANG Jia-Cai DONG Wen-Xia

[Abstract]    [Download]

6.Advances in research on sensilla structure and function in parasitic wasps

ZHU Xiu LIU Sai XU Chang-Qing GUO Kun XU Rong QIAO Hai-Li CHEN Jun

[Abstract]    [Download]

7.Transcriptome sequencing and identification of the Zele chlorophthalmus olfactory related protein gene

WANG Yu-Tong XU Lin-Bo DUAN Li-Qing YU Liang-Bin CUI Jin CAO Yuan-Yuan ZHAO Yi-An

[Abstract]    [Download]

9.Visual and olfactory responses of foraging Papilio memnon

LIU Jie LI Ming-Tao CHEN Shun-An SHI Lei CHEN Xiao-Ming

[Abstract]    [Download]

10.Sexual differences in the response of the parasitoid wasp Anagrus nilaparvatae to rice volatiles

HUANG Ting-Fa MA Ying TANG Bing-Jie WANG Bing-Yang ZENG Rou-Xian ZHOU Qiang ZHANG Gu-Ren

[Abstract]    [Download]

14.Electroantennographical response of Bactrocera minax to pheromones

LI Ke LI Fan CHEN Nan XIA Yu-Lu FAN Yong-Liang LIU Tong-Xian

[Abstract]    [Download]

16.Spatiotemporal expression and functional analysis of the Ostrinia furnacalis stuxnet gene

WU Xiao-Yu YANG Xing-Zhuo LIANG Jia ZHAO Xian-Guo ZHAO Zhang-Wu DU Juan

[Abstract]    [Download]

19.Influence of environmental temperature and adult body size on the mortality and fecundity of Dastarcus helophoroides

QIU Lan-Fen ZHONG Li SHAO Jin-Li CHE Shao-Chen LI Guang WANG Jian-Hong WEI Jian-Rong

[Abstract]    [Download]

20.Diapause termination and post-diapause of overwintering Clanis bilineata tsingtauica larvae

GUO Ming-Ming LI Xiao-Feng DENG Pan LI Da-Wei LI Jun-Ling FAN Ji-Wei CHEN Feng

[Abstract]    [Download]

22.Occurrence of Monolepta hieroglyphica adults in cornfields in Qiqihar

ZHAO Xiu-Mei ZHENG Xu GUO Jing-Fei LIU Ying LUO Bao-Jun WANG Lian-Xia WANG Li-Da LIU Yang L

[Abstract]    [Download]

23.The effectiveness of nitenpyram casing baits for controlling the termite Odontotermes formosanus

HANG Xing LIN Hong GAO Yong-Yong CHEN Xiang-Tuan XIONG Qiang CHEN Wen-Qing LEI Chao-Liang HU

[Abstract]    [Download]

25.Technology for breeding Protaetia brevitarsis Lewis indoors and outdoors

XU Tao ZHANG Guang-Jie YANG Liu QIANG Song MA De-Ying LIU Yu-Sheng

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology