Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2019年56卷第6期

3.Advances in the integrated pest management of apple crops in China

FAN Ren-Jun;LIU Zhong-Fang;GAO Yue;YANG Jing;ZHANG Peng-Jiu;FAN Jian-Bin;SHI Gao-Chuan

[Abstract]    [Download]

4.Research on the management of rice insect pests in China since the 21 century: Advances and future prospects

XU Hong-Xing;YANG Ya-Jun;ZHENG Xu-Song;TIAN Jun-C;LU Yan-Hui;CHENG Jia-An;Lü Zhong-Xian

[Abstract]    [Download]

6.Advances in research on invasive pest insects in China

GUO Jian-Yang;XIAN Xiao-Qing;ZHANG Gui-Feng;LIU Wan-Xue;WAN Fang-Hao

[Abstract]    [Download]

7.Advances in, and future prospects for, urban entomology in China

WEI Dan-Dan;MIAO Ze-Qing;TU Yan-Qing;HE Wang WANG Lei;DOU Wei;WANG Jin-Jun

[Abstract]    [Download]

9.Progress in research on insect genome size and evolution

CONG Yu-Yang;XIAO Hua-Mei;LI Fei

[Abstract]    [Download]

10.Three-decades of electrical penetration graph technique innovation in China

LI Jing-Jing;PAN Jian-Bin;WU Li-Li;LU Shao-Hua;YAN Feng-Ming

[Abstract]    [Download]

11.Analysis of the pollinating services provided by Osmia cornifrous (Rodoszkouski) and Apis mellifera ligustica Spin in apple and cherry orchards

XIAO Yun-Li;TANG Wen-Ying;LIU Cun-Hui;YU Kai;GONG Yi;YANG Qin-Min;ZHANG Yu-Guo;QU Cheng-Huai

[Abstract]    [Download]

12.Population dynamics of Lithocolletis ringoniella, its parasitoids,and the control of this pest in extensively managed orchards

DU Ling-Jun;HANG Cui-Cui;ZHANG Yi-Yi; ZHOU Hao;GU Song-Dong;TAN Xiu-Mei;WAN Fang-Hao;ZHOU Hong-Xue

[Abstract]    [Download]

13.Resistance of Eriosoma lanigerum to three insecticides in different areas

ZHAGN Chang-Zhen;GUO Lei;CHEN Qi-Zhao;DU Ling-Jun;ZHOU Hao;WAN Fang-Hao;ZHOU Hong-Xu

[Abstract]    [Download]

14.Comparison of Neoseiulus californicus and Neoseiulus barkeri as biological controls for Tetranychus urticae

WANG Man;LI Bo;HUANG Jie;MEN Xing-Yuan;JI Jie;LIU Yong-Jie;YIN Shu-Yan

[Abstract]    [Download]

15.Selection of control chemicals for Tetranychus urticae Koch

LI Qiang;MEN Xing-Yuan;XU Qing-Fang;YU Yi;ZHANG An-Sheng;SUN Ting-Lin;LI Li-Li

[Abstract]    [Download]

16.The potential for using remote intelligent monitoring systems to monitor insect pests in apple orchards

XU Qing-Fang; MEN Xing-Yuan ;WANG Sheng-Nan;QU Cheng-Huai;QU Zai-Liang;LI Qiang;ZHANG Qing-Qing

[Abstract]    [Download]

17.Analysis of the antennal transcriptome and olfaction-related genes of the greater wax moth Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)

YANG Shuang; ZHAO Hui-Ting; XU Kai;GUO Li-Na;DU Ya-Li; LI Xin-Yu ;SU Wen-Ting;FENG Yu-Jia

[Abstract]    [Download]

18.The amount of dopamine, and the expression of its receptor genes, in the brains of worker honey bees engaged in different activities

ZHANG Zhao-Nan; HUANG Jing-Nan;FENG Wang-Jiang;YU Ke-Jun;LI Zhi-Guo;NIE Hong-Yi; SU Song-Kun

[Abstract]    [Download]

19.Characteristics of the SSR loci in the Anoplophora chinensis transcriptome

HAN Xiao-Hong;WANG Yi-Fan;LU Ci-Ding;LIN Hao-Yu;SHI Yu-Fei ;HE Huan;ZHANG Fei-Ping;LIANG Guan

[Abstract]    [Download]

20.The flight ability of adult Drosophila suzukii and Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)

LIU Sha;GAO Huan-Huan;ZHAI Yi-Fan;CHEN Hao; ZHENG Li;DANG Hai-Yan;LI Qiang;YU Yi

[Abstract]    [Download]

22.Effect of soil moisture on the pupation and emergence of the armyworm, Mythimna separata

LI Li-Kun;WANG Xiao-Hui;LIU Jia-Wen;WANG Yan-Hui;CHEN Fa-Jun

[Abstract]    [Download]

23.Effects of lithium chloride on Apis mellifera ligustica (Hymenoptera: Apidae) based on proboscis extension response behavior

YU Tian-Tian; HOU Meng-Shang;ZHANG Meng;HU Shan-Shan;LI Zhi-Guo;SU Song-Kun

[Abstract]    [Download]

26.Population dynamics and factors influencing the abundance, of Plutella xylostella L. in northeastern Yunnan

ZHAO Xue-Qing; MA Yong-Cui;YIN Yan-Qiong; LI Xiang-Yong;MA Yong-Qiong; YANG Yi-Juan;WANG Qin;CHEN Ai-Dong

[Abstract]    [Download]

27.Biological characteristics of Tinocallis insularis (Takahashi) (Hemiptera: Drepanosiphidae)

CHEN Lian-Gen; BI Qing-Si;ZHOU Ling-Qin;ZHOU Ding-Rui;LI Rong-Mei

[Abstract]    [Download]

28.Dynamics and temporal niches of major pest insects and their natural enemies in perennial rice fields

YANG Shao-Wu;ZHANG Xiao-Ming;GUO Hai-Ye;DU Chun-Ze ;QUAN Yun-Chou;FU Yang;CHEN Guo-Hua

[Abstract]    [Download]

29.Climate change impacts on the global potential distribution of Dendrolimus tabulaeformis

ZOU Ya;GUO Si-Wei;ZHOU Yu-Ting;WANG Tao;ZONG Shi-Xiang;GE Xue-Zhen

[Abstract]    [Download]

30.Phototaxis of Dendroctonus armandi adults to LED lights

ZHA Yu-Ping;ZHANG Zi-Yi; CHEN Jing-Yuan;HONG Cheng-Hao; CHENG Yu;HUA Xiang;YI Jia-Xi

[Abstract]    [Download]

31.Analysis of the ant fauna of the Wanglang Nature Reserve, and adjacent areas, in Sichuan, China

LUO Cheng-Long;XU Zheng-Hui; ZHANG Xin-Min; QI Biao;RAN Mao-Jun;YUAN Ding-Yu

[Abstract]    [Download]

33.The risk posed by the potato psyllid Bactericera cockerelli (Hemiptera: Triozidae) an important invasive pest of solanaceous crops

HE Xiao-Li ;EMILIANO Veronesi ;WRATTEN Stephen;ZHU Zeng-Rong;GAO Yu-Lin ZHOU Wen-Wu

[Abstract]    [Download]

34.A suitable method for isolating total RNA and preserving samples from mosquitoes

HUANG Wen-Yu;LU Ying;YIN Can-Can;MA Gao-Feng;LIU Xiao;SHAO Huang-Fang; LI Meng-Nan;SUN En-Tao

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology